تاثیرگرافیک در طراحی سایت

 

 

تاثیرگرافیک در طراحی سایت ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮه اي از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎ آن را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﯾﺎﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮي ﺷﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ.

ما انسان هستیم و انسان زیبایی رو دوست دارد این جمله برای همه ما روشن هست پس چرا وقتی می خواهیم سفارش طراحی سایت داشته باشیم این نکته را فراموش می کنیم موفقیت یک طراحی سایت فاکتورهای زیادی دارد مانند:

  • گرافیک جذاب
  • سرعت بالا
  • کدنویسی اصولی
  • امنیت بالا
  • امکانات مورد نیاز کاربر

همه اینها مهم است ولی اولین چیزی کاربر را جذاب سایت شما می کند جذابیت سایت شما هست نه چیز دیگری این مسئله بسیار مهم است ولی چرا از کنارش خیلی راحت رد می شویم بله شما اگر گرافیک اختصاصی بخواهید باید پول بیشتری بدهید ولی سایتی دارید منحصر به فرد

چرا قالب های آماده ؟

بله قالب های آماده خوب هستن هم ارزان تر تمام می شوند و اینکه امکانات خیلی خوبی دارند ولی شما یک قالب آماده خریداری می کنید آِیا می دانید چند نفر دیگر مثل قالب شما را دارند شاید هزاران نفر هم سایت ها تک رنگ بی روح بدون هیچ جذابیتی از هر قالب هم چندین بار توسط طراح سایت برای چند مشتری همان قالب رو زده است اینجوری می خواهید پیشرفت کنید واقعا نمیشه شما برای دکور مغازه یا دفتر خوب چقدر هزینه کردید که شاید ماهی یک نفر شاید بیاد دفتر شما ولی سایت شما شعبه مجازی شما هست شاید روزانه صد نفر از سایت شما بازدید داشته باشند آیا با همه این صحبت ها باز هم می روید سراغ قالب های آماده ؟

تاثیر گرافیک سایت بر روی سئو سایت

 

شاید از نظر شما خنده دار باشد مگه گوگل گرافیک سایت هم در فاکتورهای خودش حساب می کند حرف شما درست هست گوگل در فاکتورهای خودش از گرافیک سایت صحبتی نیاورده است ولی در ماندگاری کاربر در سایت صحبت کرده است شما اگر سایتی جذاب داشته باشید که منحصر به فرد باشد و کاربر مثل سایت شما را در جایی مشاهده نکرده باشد و برای کاربر جذاب باشد کاربر حداقل می توانید کاربر را چند ثانیه در سایت خود نگه دارید این برای سئو سایت خیلی مفید هست ولی اگر سایت شما گرافیک نداشته باشد و مثل سایت های دیگر باشد کاربر را نمی توانید در سایت خود نگه دارید چون چیزی برای جذب کردن کاربر ندارید پس به این نکته فکر کنید خود شما اگر مغازه ای دکور جذابی داشته باشد حتی اگر از آن فروشگاه چیزی هم نخواهید حداقل چند ثانیه جذب آن دکور می شوید چون ما آدم هستیم زییایی رو دوست داریم ولی ربات های جستجوگر گوگل ربات هستند برای آنها فرقی نمی کند

چند نکته برای بهتر شدن گرافیک سایت

  1. فردی خلاق یا شرکتی خلاق پیدا کنید

اولین نکته شما باید شرکتی را پیدا کنید که اول خلاق باشند فقط یک نفر نباشد که هم برنامه نویس باشد هم گرافیست هم مدیر اینجوری نمیشه شرکت باید یک نفر داشته باشد که کارهای گرافیک سایت را انجام بده یک نفر که کارهای برنامه نویسی را انجام می دهد و فرد دیگری که مدیر هست که کنترل پروژه را بر عهده دارد ما در طراحی سایت ساین وب همه این نکات را داریم اصول طراحی سایت ما به این شکل هست که اول طراح سایت را روی کاغذ برای شما پیاده سازی می کنیم و بعد طرح فتوشاپ که توسط گرافیست ما طراحی شده است که از لحاظ تناسب رنگی مناسب هست پیاده سازی می شود و در آخر سایت کدنویسی می شود

 

  1. عکسهایی جذاب برای سایت خود بزارید

خوب شما هم می توانید کمک کنید که سایت شما جذابیت بیشتری داشته باشد خوب شما هم یکم تلاش کنید سعی کنید برای عکسهای صفحه اول سایت خود عکسهایی جذاب پیدا کنید یا اگر می توانید عکاسی صنعتی کنید که کار شما بیشتر منحصر به فرد باشد

نتیجه گیری

همان طور که بالا گفتیم اگر می خواهید در کسب و کار خود موفق باشید باید برای کسب و کار خود هزینه کنید مثلا پسر عمو برادرم سایت طراحی می کنه کار را بدیم به اون درست هست اون هزینه ای کمتر دریافت می کنه ولی آخر کار چه می شود خدا می دونه مشتریان ما چند تا از این تجربه های نا موفق را داشتند پیشنهاد می کنیم شما دیگر تجربه نکنید

 

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻄﻠﻮب در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻨﺎن ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻري ﺑﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺳﺎﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .

 

ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺣﺮ ﻓﻪ اي ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﻣﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .

 

ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮي ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدي ﺑﺮاي دوﺑﺎره ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .

همان طور که بالا گفتیم اگر می خواهید در کسب و کار خود موفق باشید باید برای کسب و کار خود هزینه کنید مثلا پسر عمو برادرم سایت طراحی می کنه کار را بدیم به اون درست هست اون هزینه ای کمتر دریافت می کنه ولی آخر کار چه می شود خدا می دونه مشتریان ما چند تا از این تجربه های نا موفق را داشتند پیشنهاد می کنیم شما دیگر تجربه نکنید.

تاثیر گرافیک در طراحی سایت